Bernadottebiografier

Förord till nätupplagan

Medborgare Jean Baptiste Bernadotte

1.1A : Karl XIV Johan

Kap 1 : Källäget.

Kap 2 : Jean Bernadotte (I) (1763-1780) – Spoling.

Kap 3 : Jean Bernadotte (II) (1780-1791) – Menig & underofficer.

Kap 4 : Jean Bernadotte (III) (1792-1799) – Krig, diplomati & politik.

Kap 5 : Jean Bernadotte (IV) (1800-1810) – Interregnum.

Kap 6 : ”Bernadottekandidaturen” (21 juni – 21 augusti 1810).

Kap 7 : Karl XIV Johan (I) (1810-1818) – "Mannen vi valde".

Kap 8 : Karl XIV Johan (II) (1818-1844) – "Slutet på historien".

Kap 9 : Svenskt eftermäle (I) – "En fransk marskalk i exilen".

Kap 10 : Svenskt eftermäle (II) – "Stamfadern & fridsfursten".

Kap 11 : Svenskt eftermäle (III) – "En dynasti etablerar sig".

Kap 12 : Svenskt eftermäle (IV) – "Allenastyret".

Kap 13 : Franskt eftermäle (V) - ”Ormen vi närde vid vår barm”.

Kap 14 : Engelskt eftermäle (VI) – ”Muddling through”.

Referenser.

Bilaga : Bibliografi.

Bilaga : Kvinnor.

1.1B : Drottning Desirée

Kap 15 : Desirée Clary (I) (1777-1810) – ”kvinnan vi fick på köpet”.

Kap 16 : Inkognito i Paris (II) (1811-1823)

Kap 17 : Desideria Bernadotte (III) (1823-1860) - ”une femme d'un certain age”.

Referenser.

2.1A : Oscar I

Kap 18 : Napoleons gudson (I) (1799-1823).

Kap 19 : ”Reformprinsen” (II) (1824-1844).

Kap 20 : Att vilja men inte kunna (III) (1844-1859).

Kap 21 : Eftermäle.

Referenser.

Bilaga : Kvinnor.

2.1B : Drottning Josefina

Kap 22 : Prinsessan Josefina av Leuchtenberg (I) (1807-1823) – “Napoleons guddotter”.

Kap 23 : Prinsessa & mor (II) (1824-1844).

Kap 24 : Drottning & änka (III) (1844-1876).

Kap 25 : Religion & välgörenhet (1824-1879).

Referenser.

Bilaga : General Eugène de Beauharnais (1781-1824) – ”Napoleons adoptivson”.

2.2 : Prins Gustaf

Kap 26 : Sångarprinsen (1827-1852).

Referenser.

2.3 : Prinsessan Eugénie

Kap 27 : ”De lidandes furstinna” (1830-1889).

Referenser.

2.4A : Prins August

Kap 28 : Prins August av Sverige-Norge (1831-1873).

Referenser.

2.4B : Prinsessan Teresia

Kap 29 : Hertiginnan av Dalarna (1836-1914).

Referenser.

3.1A - Karl XV

Kap 30 : ”Det skall böjas i tid...” (I) (1826-1846).

Kap 31 : Kronprinsens glada dagar (II) (1846-1856).

Kap 32 : Livets hårda skola (III) (1856-1872).

Kap 33 : Eftermäle.

Referenser.

Bilaga : Kvinnor.

3.1B - Drottning Lovisa

Kap 34 : Prinsessan Lovisa av Nederländerna (1828-1871).

Referenser.

3.2 - Prinsessan Lovisa

Kap 35 : Prinsessan Lovisa av Sverige-Norge & Danmark-Island (1851-1926).

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.

3.3 - Kronprins Carl Oscar

Kap 36 : Kronprins Carl Oscar (1852-1854).

Referenser.

4.1A - Oscar II

Kap 37 : Prins, sjöofficer & ungkarl (I) (1829-1857).

Kap 38 : Arvprins, författare & familjefar (II) (1857-1872).

Kap 39 : Kung, konst- & unionspolitiker (III) (1872-1907).

Kap 40 : Eftermäle.

Referenser.

Bilaga : Kvinnor.

4.1B - Drottning Sofia

Kap 41 : Hertiginnan Sofia av Nassau (1836-1913).

Referenser.

4.2A - Prins Oscar

Kap 42 : Prins Oscar Bernadotte (1859-1953) – ”Läsarprinsen”.

Referenser.

4.2B - Ebba Munck

Kap 43 : Ebba Munck av Fulkila (1858-1946).

Referenser.

4.2X - Prinsbarn

Kap 44 : Maria Bernadotte (1889-1974).

Referenser.


Kap 45 : Carl Bernadotte (1890-1977).

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.


Kap 46 : Sophia Bernadotte (1892-1936).

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.


Kap 47 : Elsa Bernadotte (1893-1996).

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.


Kap 48 : Folke Bernadotte (I) (1895-1931) – ”Prins utan titel”.

Kap 49 : Folke Bernadotte (II) (1931-1939) – ”Svensk-amerikanskt mellanspel”.

Kap 50 : Folke Bernadotte (III) (1939-1948) – ”I mänskligheten tjänst”.

Referenser.

Bilaga : Estelle Manville (1904-1984) – ”den amerikanska importen”.

4.3A - Prins Carl

Kap 51 : Prins Carl (1861-1951) – ”Blå prinsen”.

Referenser.

4.3B - Prinsessan Ingeborg

Kap 52 : Prinsessan Ingeborg av Danmark-Island (1878-1958).

Referenser.

4.3X - Prinsbarn

Kap 53 : Prinsessan Margaretha av Sverige-Norge (1899-1977).

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.


Kap 54 : Prinsessan Märtha av Sverige -Norge (1901-1954).

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.


Kap 55 : Prinsessan Astrid av Sverige (1905-1935).

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.


Kap 56 : Prins Carl jr (1911-2003).

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.

4.4 - Prins Eugen

Kap 57 : Prins Eugen (I) (1865-1905) – ”Målarprinsen”.

Kap 58 : Prins Eugen (II) (1905-1948) – ”Kulturfursten”.

Referenser.

Bilaga : Kvinnor.

Bilaga : Ebba Wallenberg-Bonde (1896-1960).

5.1A - Gustaf V

Kap 59 : ”Beskan”, livet och andra skolor (I) (1858-1876).

Kap 60 : Ung man med framtidsutsikter & anor (II) (1877-1880).

Kap 61 : Kronprins av Sverige-Norge (III) (1881-1907).

Kap 62 : Sveriges, Götes och Vendes konung (IV) (1907-1950).

Kap 63 : Förkrigstid (V) (1907-1914).

Kap 64 : 1:a världskriget (VI) (1914-1918).

Kap 65 : Mellankrigstid (VII) (1918-1939).

Kap 66 : 2:a världskriget (VIII) (1939-1945).

Kap 67 : Efterkrigstid (IX) (1945-1950).

Referenser.

5.1B - Drottning Victoria

Kap 68 : Victoria av Baden (I) – Något om källäget.

Kap 69 : Prinsessa av Baden (II) (1862-1881).

Kap 70 : Kronprinsessa av Sverige -Norge (III) (1881-1907).

Kap 71 : Drottning av Sverige (IV) (1907-1930).

Referenser.

Bilaga : Storhertiginnan Luise av Baden (1838-1923).

5.2A - Prins Wilhelm

Kap 72 : Prins Wilhelm (1884-1965) – ”Diktarprinsen”.

Referenser.

5.2B - Storfurstinnan Maria Pavlovna d y

Kap 73 : Storfurstinnan Maria Pavlovna d.y. (1890-1958) – ”skandalprinsessan”.

Referenser.

5.2C - Jeanne de Tramcour

Kap 74 : Jeanne de Tramcourt (1875-1952).

Referenser.

5.2X - Prinsbarn

Kap 75 : Lennart Bernadotte (1909-2004).

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.

5.3 - Prins Erik

Kap 76 : Prins Erik (1889-1918).

Referenser.

6.1A - Gustaf VI

Kap 77 : Prinsen (I) (1882-1907).

Kap 78 : Kronprinsen (II) (1908-1932) -- 1:a världskriget före|under|efter.

Kap 79 : Kronprinsen (III) (1933-1950) – 2:a världskriget före|under|efter.

Kap 80 : Kungen (IV) (1951-1972 ) – ”Kalla kriget”.

Referenser.

6.1B - Kronprinsessan Margareta

Kap 81 : Margareta av Connaught (1882-1920).

Referenser.

6.1C - Drottning Louise

Kap 82 : Louise von Battenberg (1889-1965).

Referenser.

6.2 - Prins Sigvard

Kap 83 : Sigvard Bernadotte (1907-2002) – ”Designprinsen”.

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.

6.3 - Prinsessan Ingrid

Kap 84 : Prinsessan Ingrid av Sverige (1910-2000).

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.

6.4A - Prins Bertil

Kap 85 : Prins Bertil (1912-1997) – “Motorprinsen”.

Referenser.

6.4B - Lilian Craig

Kap 86 : Lilian Craig (1915-2013).

Referenser.

6.5 - Prins Carl Johan

Kap 87 : Carl Johan Bernadotte (1916-2012) – ”Pansarprinsen”.

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.

7.1A - Arvprins Gustaf Adolf

Kap 88 : Prins Gustaf Adolf (1906-1947) – ”Ryttarprinsen”.

Referenser.

7.1B - Prinsessan Sibylla

Kap 89 : Prinsessan Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha (I) (1908-1972).

Kap 90 : ”Hagasessorna” (II) (1934-1974).

Referenser.

Bilaga : “Hitlers Hertig” (1884-1954).

7.2 - Prinsessan Margaretha

Kap 91 : Prinsessan Margareta (I) (f. 1934).

Kap 92 : ”Prinsessa på vift” (II) (1956-1958).

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.

7.3 - Prinsessan Birgitta

Kap 93 : Prinsessan Birgitta (f. 1937).

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.

7.4 - Prinsessan Desirée

Kap 94 : Prinsessan Desirée (f. 1938).

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.

7.5 - Prinsessan Christina

Kap 95 : Prinsessan Christina (f. 1943).

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.

8.1A - Carl XVI Gustaf

Kap 96 : Carl XVI Gustaf (I) – Något om källäget.

Kap 97 : Carl XVI Gustaf (1946-1953) (II) – Lillprinsen.

Kap 98 : Carl XVI Gustaf (1953-1959) (III) – Mamma pojke.

Kap 99 : Carl XVI Gustaf (1959-1966) (IV) – Nordens Hellas.

Kap 100 : Carl XVI Gustaf (1963-1966) (V) – Medborgare Tjabo.

Kap 101 : Carl XVI Gustaf (1966-1968) (VI) – En officer och en gentleman.

Kap 102 : Carl XVI Gustaf (1968-1971) (VII) – Kungaskolan.

Kap 103 : Carl XVI Gustaf (1971-1973) (VIII) – I väntrummet.

Kap 104 : Carl XVI Gustaf (1973-1993) (IX) – 20 år i ämbetet.

Kap 105 : Carl XVI Gustaf (1993-2021) (X) – 40 år i ämbetet.

Kap 106 : Carl XVI Gustaf & Silvia Sommerlath – Nedslag i verksamheten.

Referenser.

Bilaga : Kronprinsens "flammor".

Bilaga : Camilla Henemark.

Bilaga : 75-års-intervjun (utskrift).

Bilaga : 75-års-intervjun (original).

8.1B - Drottning Silvia

Kap 107 : Silvia Sommerlath (1943-1972) (I) – Enskild mans dotter.

Kap 108 : Silvia Sommerlath (1972-1973) (II) – En drottning åt Sverige.

Kap 109 : Silvia Sommerlath (1974-1975) (III) – Mellan två olympiader.

Kap 110 : Silvia Sommerlath (1976) (IV) – Lördag den 19 juni kl 12:18.

Kap 111 : Silvia Sommerlath (V) – Yrkeskvinnan vid hans sida.

Kap 112 : Silvia Sommerlath (VI) – Familj, välgörenhet & religion.

Kap 113 : Carl XVI Gustaf & Silvia Sommerlath – Ett äktenskap.

Referenser.

8.2A - Prins Carl Philip

Kap 114 : Prins Carl Philip (1979-2011) (I) – Han som inte fick bli kung.

Kap 115 : Prins Carl Philip (2007-2011) (II) – Dilettanten.

Referenser.

8.2B - Prinsessan Sofia

Kap 116 : Sofia Hellqvist (1984-2011) – Lycksökerskan.

Referenser.

8.3 - Prinsessan Madeleine

Kap 117 : Prinsessan Madeleine (1982-2002) (I) – Allra käraste syster.

Kap 118 : Prinsessan Madeleine (2000-2010) (II) – Partyprinsessan.

Kap 119 : Prinsessan Madeleine (2006-2011) (III) – Childhoods end.

Referenser.

Bilaga : Äktenskap.

9.1A - Kronprinsessan Victoria

Kap 120 : Kronprinsessan Victoria (1977-1996) (I) – Kvinnan av börd.

Kap 121 : Kronprinsessan Victoria (1996-2002) (II) – Krux i själen.

Kap 122 : Kronprinsessan Victoria (1996-2009) (III) – Drottningskolan.

Kap 123 : Kronprinsessan Victoria (2010-2018) (IV) – I väntrummet.

Referenser.

9.1B - Prins Daniel

Kap 124 : Daniel Westling (1973-2011) – Mannen av folket.

Referenser.

Bilagor

Bilaga 1 : Gustaf V : Haijbyaffären

Bilaga 2 : Drottning Victoria : Rykten.

Bilaga 3 : Gustaf VI : Rykten.

Bilaga 4 : Arvprins Gustaf Adolf : Rykten.

Bilaga 5 : Carl XVI Gustaf : Rykten.

Länkar

1. Bernadotteprojektet